สื่อประชาสัมพันธ์


แผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวดยโสธร

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
ชุมชนบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม มีรูปแบบของชุมชนในแบบแผนของย่านชุมชนเก่า โดยมีบทบาทเป็นย่านการค้าทางน้ำมาตั้งแต่เก่าก่อน อีกทั้งยังมีความทรงจำและเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีต เป็นคุณค่าของชุมชน การอนุรักษ...อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

1 ปีที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
                    หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจัดตั้งขึ้นตามม...อ่านต่อ

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 3/2563

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต...อ่านต่อ

แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น และดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศ...อ่านต่อ