สื่อประชาสัมพันธ์


โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ

7 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์
โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ ให้เป็นแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ เป็นกรอบการดำเนินงานอย่างบูรณาการ...อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

7 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ มีการดำเนินงานในลักษ...อ่านต่อ

ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคใต้

7 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
ย่านชุมชนเก่า หมายถึง พื้นที่ที่แสดงออกถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในเงื่อนไขของภูมินิเวศที่แตกต่างกัน ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานในมิติที่หลากหลายสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประจักษ์ได้จากอัตลักษณ์ที่ชัดเจนทางกายภาพ และส...อ่านต่อ

ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคตะวันออก

1 ปีที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
ย่านชุมชนเก่า หมายถึง พื้นที่ที่แสดงออกถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในเงื่อนไขของภูมินิเวศที่แตกต่างกัน ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานในมิติที่หลากหลายสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประจักษ์ได้จากอัตลักษณ์ที่ชัดเจนทางกายภาพ และส...อ่านต่อ