สื่อประชาสัมพันธ์


ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคกลาง

7 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
ย่านชุมชนเก่า หมายถึง พื้นที่ที่แสดงออกถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในเงื่อนไขของภูมินิเวศที่แตกต่างกัน ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานในมิติที่หลากหลายสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประจักษ์ได้จากอัตลักษณ์ที่ชัดเจนทางกายภาพ และส...อ่านต่อ

ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
ย่านชุมชนเก่า หมายถึง พื้นที่ที่แสดงออกถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในเงื่อนไขของภูมินิเวศที่แตกต่างกัน ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานในมิติที่หลากหลายสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประจักษ์ได้จากอัตลักษณ์ที่ชัดเจนทางกายภาพ และส...อ่านต่อ

ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคเหนือ

7 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
ย่านชุมชนเก่า หมายถึง พื้นที่ที่แสดงออกถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในเงื่อนไขของภูมินิเวศที่แตกต่างกัน ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท มีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานในมิติที่หลากหลายสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประจักษ์ได้จากอัตลักษณ์ที่ชัดเจนทางกายภาพ และส...อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การพิจารณามรดกชาติอันควรอนุรักษ์

1 ปีที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
๑) หลักเกณฑ์ด้านแหล่งศิลปกรรม เกณฑ์ข้อที่ ๑  เป็นผลงานชิ้นเอกจากอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เกณฑ์ข้อที่ ๒  เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัต...อ่านต่อ