สื่อประชาสัมพันธ์


ความเป็นมาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 8 ไฟล์
ความเป็นมาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 1. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 และวันที่ 28 สิงหาคม 2527 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้เสนอแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้...อ่านต่อ

ขั้นตอนการประกาศมรดกจังหวัด

7 เดือนที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์
ประกอบด้วย ความเป็นมาการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า การประกาศมรดกจังหวัด การจัดทำแบบเสนอมรดกจังหวัด การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกาศมรดกจังหวัด การนำเสนอคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด และตัวอย...อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เนื่องจากในเขตพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี กําลังเผชิญปัญหา การเสื่อมสภาพของโบราณสถาน ทั้งจากปัจจัยของตัวโบราณสถานเอง และจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และอาจลุกลามเข้ามาในบริเวณแหล่งศิลป...อ่านต่อ

ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์
     ข้อเสนอเชิงนโยบายนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการศึกษาเรื่องการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าทั่วประเทศโดยมีหลักคิดพื้นฐานที่ว่าในมิต...อ่านต่อ