สื่อประชาสัมพันธ์


แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ตัวอย่าง

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
จากจำนวนบัญชีรายชื่อย่านชุมชนเก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๑๔๗ ชุมชน คณะศึกษาได้คัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างโดยพิจารณาจากความหลากหลาย ของบริบท และความแตกต่าง โดยนำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าที่ได้มาทดลองใช้กับพื้นที่ตัวอย่าง ซึ่ง...อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า ตลอดจนตัวอย่างแนวทาง การอนุรักษ์ฟื้นฟูองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ และ ดำเนิน...อ่านต่อ

โครงการจัดทำ ROADMAP การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ระยะ 20 ปี (2561-2580)

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
โครงการจัดทํา Roadmap การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (2561-2580) เพื่อเตรียมพร้อมต่อการ ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ และปรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมเป็นเชิงรุก อันจะเป็นการเส...อ่านต่อ

โครงการนำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ไปสู่การปฏิบัติ : แผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

1 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
ย่านชุมชน เก่าท่าอุเทน อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทั้งด้านกายภาพ และความร่วมมือร่วมใจของผู้คนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้มี การอนุรักษ์บริหารจัดการอย่างถูกต้...อ่านต่อ