สื่อประชาสัมพันธ์


มาตราฐานด้านการสนับสนุนการให้บริการเรื่อง "ข้อตกลงให้บริการเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (Service Level Agreement: SLA)

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับหน่วยอนุรักษ์ฯ

คู่มือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะสร้างมาตรฐานและความเข้าใจในด้านผลกระทบภูมิทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแล้ว ยังนำเสนอหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ แนวทางการจัดการ แล...อ่านต่อ

คู่มือการเข้าใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยอนุรักษ์ฯ สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม culturalenvi.onep.go.th ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คู่มือการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยอนุรักษ์ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม culturalenvi.onep.go.th