สื่อประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 ที่เห็นชอบในหลักการของ “แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม”มีหลักการมุ่งหมายให้ท้องถิ่นตระหนัก และทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในหน...อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 ที่เห็นชอบในหลักการของ “แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม”มีหลักการมุ่งหมายให้ท้องถิ่นตระหนัก และทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในหน...อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 มีการดำเนินงานในลักษณะคู่ขนานกับกา...อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจัดตั้ง ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 มีการดำเนินงานในลักษณะคู่...อ่านต่อ