สื่อประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 มีการดำเนินงานในลักษณะคู่ขน...อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
Roadmap สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
                    หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจัดตั้งขึ้นตามม...อ่านต่อ

แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในการขอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด