สื่อประชาสัมพันธ์


โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ2

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
สาระสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะ 2 มีแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1) การสร้างกลไกการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ทั้งกลไกระดับจังหวัดและกลไกระดับชุมชนรายย่านในรูปแบบคณะทำงานระดับพื้นที่ องค์กรชุมชนในการบริหารจัดการย่าน ตลอด...อ่านต่อ

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการคงคุณค่าความสําคัญของย่านชุมชนเก่าซึ่งนับเป็นศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ที่ควรได้รับการบริหารจัดก...อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 ที่เห็นชอบในหลักการของ “แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม”มีหลักการมุ่งหมายให้ท้องถิ่นตระหนัก และทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในหน...อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 ปีที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 ที่เห็นชอบในหลักการของ “แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม”มีหลักการมุ่งหมายให้ท้องถิ่นตระหนัก และทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในหน...อ่านต่อ